شرکت پوشینه طب

تولیدات این شرکت از نظر کارایی و ایمنی و راحتی مصرف کننده و محیط زیست و دائمی بودن خاصیت ضد میکروبی و قارچی مورد تایید قرار گرفته و دارای مجوز از وزارت بهداشت و درمان می باشد.